O nás‎ > ‎

Stanovy

STANOVY
občanského sdružení
”Pilirion”


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Pilirion” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je Praha — kontaktní adresa: Psohlavců 10, Praha 4 – Braník, 147 00

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují tvůrci akcí pro neorganizovanou mládež a to především interaktivních dramat a akcí zvaných LARPy

čl. II
Cíle činnosti

1) Cílem sdružení je rozvoj osobnosti a schopností mládeže, se zvláštním zřetelem na schopnosti kreativní, komunikační, estetické a tvůrčí. Rozvoje těchto dovedností bude dosahováno pomocí širokého spektra volnočasových aktivit, které bude sdružení zajišťovat. Zvláště pak realizací interaktivních dramat - LARPů, což je v tomto kontextu jakákoli hra, jejíž podstatou je improvizace v roli a její ztvárnění. Cílem sdružení bude také pomoc při pořádání LARPových aktivit a jejich celkový rozvoj, zejména v oblasti plzeňského a karlovarského kraje, kde jsou podobné aktivity málo zastoupeny, ale také v kraji středočeském a v Praze.

2) Cílovou skupinou činnosti sdružení je neorganizovaná mládež ve věku od 14 do 26 let. Práce s jinými cílovými skupinami není primárním předmětem činnosti, ale není vyloučena. Práci s touto skupinou se bude sdružení věnovat jako nezisková organizace, finance na činnost budou čerpány převážně z grantů, členských příspěvků a darů.

3) Sdružení se bude snažit o oslovení většího množství lidí z cílové skupiny, rozvoj všeobecného povědomí o LARPech jako volnočasové aktivitě a možných výchovných a uměleckých stránkách. Za tímto účelem bude sdružení propagovat svoji činnost a provozovat internetové stránky.

čl. III 
(Náplň a) Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavní náplní činnosti organizace je příprava jedno a vícedenních akcí pro neorganizovanou mládež , vychovávající mládež k cílům občanské společnosti.

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 přítomných členů výboru.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká 
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení
— nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě 90 dnů ode dne vzniku povinnosti
— smrtí člena.

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení.

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení
— platit členské příspěvky.

7) Z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení

čl. VI
Členská schůze

1) Členskou schůzi svolává výbor sdružení jednou za šest měsíců. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení také v případě, požádá-li o to písemně 2/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

3) Členská schůze
— volí revizora
— schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

čl. VII
Výbor sdružení

1) Výbor sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně jednou za šest měsíců.

2) Členství ve výboru vzniká volbou členské schůze na základě návrhu některého ze členů. Funkční období člena výboru je jeden rok.

3) Výbor má nejméně 3 členy.

4) Výbor sdružení je usnášeníschopný jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů výboru. Nesejde-li se usnášeníschopný výbor, svolá předseda sdružení nejpozději do 14ti dnů(ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní výbor sdružení, ten je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů výboru, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

5) Výbor sdružení svolává předseda také v případě, že o to požádá písemně 2/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

6) Výbor sdružení

— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů výboru

— rozhoduje dle potřeb sdružení o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech

členů sdružení

stanovuje cíle další činnosti

z členů výboru volí předsedu sdružení. Volí hospodáře sdružení.

— schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

— přijímá nové členy

8) Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

9) Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení.

čl. VIII
Předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také hospodář sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

2) Funkční obdobím předsedy je jeden rok.

3) Připravuje zprávu o činnosti za minulé období.

čl. IX
Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou dva roky;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto zprávy předkládá výboru.

čl. X
Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy sdružení budou tvořit dary, dotace, granty a členské příspěvky a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může, pro finanční zajištění svých aktivit, uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

3) S majetkem sdružení mohou nakládat členové sdružení pověření k tomu předsedou nebo výborem.

čl. XI
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.